header

Hjem Aktuelt Bufdir 2010 "Kvalitet i barnevernsinstitusjoner"
Bufdir 2010 "Kvalitet i barnevernsinstitusjoner" Skriv ut

Ny rapport om kvalitet i barneverninstitusjoner (gå til Bufetats sider og last ned rapporten)


Rapportens mest sentrale anbefaling er en tydeligere differensiering av målgrupper og inndeling av institusjoner med ulik målsetting og funksjon. Videre foreslår rapporten:

?systematisk kartlegging av alle barn som plasseres i barneverninstitusjon
?at det bør være en sammenheng mellom bestemte metoder, målgruppe og målsetting
?det bør dokumenteres at ansatte har kompetanse i aktuelle metoder og at metodebruken kvalitetssikres
?institusjonen bør arbeide profesjonelt med mål, tiltak og evaluering
?mål og evaluering bør rettes både mot ungdommen og familiene deres
?det bør foretas jevnlige brukerundersøkelser


Arbeidsgruppen
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Bufetats regioner, Oslo kommune samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget rapporten.

Oppfølging
Bufetat vil diskutere noen av forslagene til tiltak med kommunene og andre samarbeidsparter. I den forbindelse vil det bli arrangert regionale dialogkonferanser og en nasjonal konferanse våren 2011, for å få innspill til enkelte av rapportens anbefalninger. Det vil bli lagt ut informasjon om dialogkonferansene og sendt ut invitasjoner på et senere tidspunkt.

Direktoratet starter arbeidet med en kartlegging av barn og unge i institusjoner i samsvar med rapportens anbefalning. Kartleggingen skal gi et situasjonsbilde til bruk for beslutningen om institusjonsutvikling og differensiering av institusjonstilbudet.