header
Hjem Aktuelt Legg ned barnevernet
Legg ned barnevernet Skriv ut

ERLING SEGELSTAD-  leder Fagertun, Norsk Folkehjelps hybelhus

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3772277.ece

FALLER UTENFOR.

Måten vi behandler den kommende generasjon på, spesielt de som faller utenfor, er avgjørende for morgendagens samfunn.

De barna som får ødelagt sine muligheter til å bli fungerende skattebetalere, vil ofte leve et liv i sosial fornedrelse der velferdsstaten må bruke masse menneskelige og økonomiske ressurser på rusbehandling, kriminalomsorg og psykiatrisk behandling.

Barnevernet trenger tillit, kompetanse og demokratisk styring. Barnevernet må være på den politiske dagsorden, hvis ikke forvitrer vårt solidariske velferdssamfunn, og barnevernet blir nedjustert til å være et lukket system som utvikler sin egen byråkratiske maktstruktur, styrt av andre profesjoner enn de som skal ha kompetanse på den omsorgen barnevernets brukere trenger.

System i krise
Det statlige barnevernssystemet oppleves som et system i krise. Mange barn som lever med, og i, omsorgssvikt, venter i nesten åtte til ni måneder på å få et fosterhjem. Kommunale barnevernvakter rapporterer at statens barnevern tilviser dem akuttplasser hundrevis av kilometer unna. Plasser er ofte ikke tilpasset barns behov, de statlige barnverninstitusjoner rammes av et regelvelde og økonomiske innstramninger som ingen kan forstå.

Dette samtidig som kostnadene ved det statlige barnevernet har økt med 70 prosent på seks år. I en FAFO-rapport vises det til at samarbeidet mellom det kommunale og statlige barnevernet ikke fungerer.

Byråkrati
At statens barnevern tilsynelatende bruker sine midler på et byråkrati som eser ut med jurister, økonomer og BI-utdannede folk, er ikke tillitvekkende. De barnevernfaglige profesjonene oppleves stadig mer som tjenere for den nye maktstrukturen.

Frustrasjonen er stor blant mange av de ansatte, de settes stadig i situasjoner hvor de gjør så godt de kan, men erfarer at dette ikke er godt nok for de barn som trenger dem, og at årsaken ikke er deres kompetanse, men måten barnevernet som system er organisert på.

Evalueringsrapport
Barneministeren skal bruke 11,5 millioner på å utarbeide en evalueringsrapport om Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Gode statsråd Lysbakken, ring meg og noen andre så skal du få konklusjonen gratis! Så kan du heller bruke 11,5 millioner på utsatte barn og unge!

Statens barnevern må legges ned, fordi det er ute av politisk styring, kontroll og innsyn. Det demokratiske problem viser at BUF etat ble erstattet med en statsråd, men hadde 790 fylkestingsrepresentanter tidligere. Mener Statsråden at demokrati og åpenhet er viktig, at politikere bryr seg om barnevernet og jevnlig er i kontakt med barnevernsbarna og de som skal gi dem en fremtid å tro på?

Ville landets fylkesting ansatt administrative stillinger det året de skal spare millioner av kroner, for så å skjære ned på tiltak der utsatte barn og unge befinner seg?

Skoforretning
For mange av oss fremstår statens barnevern som en skoforretning som kjennetegnes ved at den kun har størrelse 42 i sko! Dette er bra og treffsikkert for dem som bruker 42 i sko. Mange opplever at barn og unge skal tilpasse seg statens fastlagte tilbud, mer enn de faktiske behov som barn og unge i krise trenger.

Det statlige forvaltningsnivået er feil nivå for et barnevern som trenger fleksibilitet, ekthet, omsorg og kjærlighet. Det må gå galt når det samme lov og regelverk skal gjelde for forsvaret og barnevernet. I et solidarisk fellesskapssamfunn skal staten skal være et redskap for rettferdig fordeling gjennom lover, regler og byråkrati. Skjønnsutøvelse må tillegges andre.

Utsatte barn
Måten Bufetat fremstår som system, er en gavepakke til dem som vil anbudsutsette utsatte barn i velferdsstaten. Bare et barnevern som skaper tillit, er åpent og underlagt demokratisk styring, kontroll og innsikt kan gi de utsatte barn en fremtid å tro på. Et slikt barnevern tar innover seg at de utsatte barn og unge må møtes med verdighet før allmuen kaller dem for pøbler!

Det haster med en reform som løfter barnevernet ut av den statlige forvaltningen, som etabler en tjenesteorganisasjon hvor et enhetlig barnevern er til for barna, og ikke slik som nå, at kommunen ofte opplever det statlige barnevernet som en motpart. Slik statens barnevern fungerer i dag, er de direkte ansvarlige for å forvitre dette ansvaret.

Verdig
Så politikere: Gi de utsatte barn og unge en verdig barneverntjeneste nå, hvis ikke: Frykt alderdommen, for da må vi bruke penger på fengselsvesen, psykiatri og rusbehandling, og da blir det neppe rom for en eldreomsorg som skal «skinne» for dere!