header
Hjem Aktuelt Mener statens barnevern saboterer
Mener statens barnevern saboterer Skriv ut

 

Barneombud Reidar Hjermann mener det statlige barnevernet suger ressurser fra kommunenes barnevern, ved å tilby høyere lønn og roligere arbeidsdager. Men det er kommunene som møter utsatte barn og foreldrene deres.

Nina Johnsrud 15. februar 2010, oppdatert 14. februar 2010 19:50

Jeg vil si det så sterkt at Bufetat saboterer det kommunale barnevernet. Samarbeidet mellom det kommunale og det statlige barnevernet trenger en skikkelig gjennomgang. Her kan mange ressurser brukes mer effektivt, sier barneombud Reidar Hjermann til Dagsavisen.

Tapper kommunene

Hjermann mener det statlige barnevernet tapper det kommunale barnevernet for ekspertise.

? De mest erfarne fagfolkene søker seg til statens Bufetat som tilby mye høyere lønn ? og mer forutsigbare og mindre stresset arbeidsdager. I tillegg «slipper» Bufetat som regel å møte brukerne ? noe mange opplever som en belastning, sier Hjermann.

Han understreker at de som jobber med barnevern må betales godt.

? Det er den vanskeligste jobben vi har i samfunnet. Men det kan ikke være slik at de som jobber i førstelinjen med barna og deres foreldre er de minst erfarne, sier Hjermann.

Bufetat uten tilsyn

Det er de 25 fagteamene i det statlige Bufetat som fatter de vedtakene som får størst konsekvenser for barnet. Ofte velger fagteamet det billigste tilbudet, og ikke det tilbudet den kommunale barneverntjenesten mener er best egnet. Men fagteamet kjenner ikke barnet, det gjør det kommunale barnevernet, ifølge Hjermann som også er kritisk til at ingen fører tilsyn med Bufetat.

? Dersom fagteamet for eksempel feilplasserer et barn, og det får fatale konsekvenser, blir ikke fagteamet stilt til ansvar, sier barneombudet.

En Fafo-rapport forsker Heidi Gautun gjennomførte i 2008 bekrefter barneombudets oppfatning av Bufetat som byråkratisk og karrierefremmende. Ansatte i det kommunale barnevernet gir uttrykk for at de har et større tidspress i hverdagen, at de ikke har like gode muligheter til kompetanseheving, og at ansatte i Bufetat får høyere lønn.

Flere føler seg overkjørt av de statlige fagteamene, og etterlyser andre begrunnelser enn økonomi når staten velger andre tiltak for barna enn det kommunale barnevernet anbefaler. De opplever at saksbehandlingstiden kan være urimelig lang.

Gautun vil gjennomfører nå en landsomfattende kartlegging av lønns- og arbeidsforholdene i Bufetat og i barneverntjenesten i kommunene.

Ikke bevisst

Avdelingsdirektør Eyvind Elgesem i Bufdirs avdeling for barnevern har ingen oversikt eller kilder over hvor mange av de 3.500 ansatte i Bufetat som er rekruttert fra det kommunale barnevernet.

? Vi ansetter den best kvalifiserte for stillingen og forholder oss til statens lønnsrammer og lønnsnivå. Hvis det er et problem må lønnen i det kommunale barnevernet løftes, sier Elgesem.

Elgesem er ikke enig i barneombudets beskrivelse av at ansatte i det kommunale barnevernet jobber mer enn det statlige barnevernet, eller at det er en systemkrise. Han understreker at også Bufetat ønsker et sterkt kommunalt barnevern.

? Hvis ikke, vil det statlige barnevernet til slutt drukne. Da vil vi få oppgaver som det er svært vanskelig å håndtere, sier Elgesem.

Lang behandlingstid

Barneombudet får stadig henvendelser fra barn som opplever at de har ventet altfor lenge før fagteam fatter vedtak om plassering i fosterhjem eller institusjon. I mellomtiden opplever de omsorgssvikt hjemme. Intensjonen med å la staten overta ansvaret fra fylkeskommunene, var å spre ut et likeverdig barnevern til hele landet. De statlige fagteamene skulle kompensere for små faglige miljøer i småkommuner.

? Krisen i barnevernet må løses med å slå sammen småkommuner og kommunesamarbeid. Men jeg mener at Bufetat i sin nåværende form må avvikles, skriver en tidligere fagteamarbeider i Bufetat til barneombud Reidar Hjermann