header

Hjem Aktuelt Vanskeligst å finne tilbud for psykisk lidelse
Vanskeligst å finne tilbud for psykisk lidelse Skriv ut

Publisert: 25.10.10 - Sist endret: 26.10.10 Av: Per Halvorsen

http://psykol.nxc.no/pf/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Aktuelt/Vanskeligst-aa-finne-tilbud-for-psykisk-lidelse


 Fastlegene mangler oversikt over rehabiliteringstilbud til unge, og psykiske lidelser er diagnosekategorien de synes det er vanskeligst å finne tilbud for. Det fremgår av en undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet.

Undersøkelsen er gjennomført for å kartlegge fastlegenes oppfatninger av rehabiliteringstilbudet for ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne og/eller kroniske sykdom.

Bare et fåtall mener at tilgjengeligheten til rehabiliteringstilbud er god, og halvparten kjenner ikke til kommunens rehabiliteringstilbud. Et stort flertall svarer dessuten at de sjelden eller aldri deltar i utarbeidelsen av individuelle planer for ungdom og unge voksne med rehabiliteringsbehov.

Langt de fleste fastlegene (67 prosent) mener psykiske lidelser er diagnosekategorien det er vanskeligst og finne tilbud for. På de neste plassene følger fedme og CFS (Chronic fatique syndrome)/ME og ADHD.

I følge respondentene fremstår rehabiliteringstilbudet for unge som uoversiktlig, mangelfullt og med lang ventetid. Dette er de viktigste hindringene for å ta rehabilitering i bruk.

Rehabilitering regnes for å være et viktig virkemiddel for å redusere antall uføretrygdede. Holdningen hos de fleste fastlegene er at mangel på tilpasset arbeid og opplæring er hovedårsak til at antallet unge uføre øker.

På sine nettsider viser Helsedirektoratet til forskrift om habilitering og rehabilitering som krever at alle kommuner og regionale helseforetak skal ha koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering. Disse skal holde oversikt over gjeldende tilbud og registrere behov for rehabilitering og bidra til at enkeltpersoner får et tilpasset tilbud. Det viser seg imidlertid at bare 19 prosent av respondentene har kontakt med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene.

I følge assisterende direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog er det behov for en styrking av koordinerende enhet.

- Kommunene bør etablere rutiner for samarbeid med fastlegene og gjøre det kjent hvor og hvordan de kan kontakte koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering, han.

Kilde:

Fastlegenes oppfatninger av rehabiliteringstilbudet for ungdom og unge voksne med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne, Synovate 5. oktober 2010.